Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie

MI?DZYNARODOWE CENTRUM EDUKACYJNE

W BRANIEWIE

ul. BOTANICZNA 11, 14 – 500 BRANIEWO

TEL. (055) 243-09-20, 243-09-22

FAX. (055) 243-09-21

 

Kierownik - mgr Agnieszka Zakrzewska

Referent - mgr Katarzyna Kara?niewicz

Bibliotekarz - mgr Anna Pitkiewicz

Konserwator - Piotr Jaworski

Porz?dkowe - Ewa Jagodzi?ska

 Danuta Wójtowicz

 

 

Zadania Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego

w Braniewie:

 

 1. Prowadzenie bada? naukowych z zakresu historii, kultury pogranicza, ochrony ?rodowiska naturalnego i kulturowego, nauk humanistyczno – spo?ecznych, techniczno – przyrodniczych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie.
 2. Nawi?zywanie kontaktów z o?rodkami naukowymi krajów basenu Morza Ba?tyckiego oraz Europy Wschodniej.
 3. Promocja osi?gni?? naukowych, popularyzowanie wiedzy oraz ewidencja i archiwizowanie materia?ów naukowych.
 4. Wykonywanie ekspertyz naukowych zleconych przez podmioty gospodarcze i jednostki spo?eczno – kulturalne.

 

Kierunki studiów:

 

PEDAGOGIKA

● STOSUNKI MI?DZYNARODOWE

 

Kszta?cenie odbywa si? na poziomie studiów licencjackich, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Pedagogika

Studia drugiego stopnia - licencjackie

6 sem.

Stosunki mi?dzynarodowe, polityka europejska

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Pedagogika

Studia drugiego stopnia - licencjackie

6 sem.

Stosunki mi?dzynarodowe, polityka europejska

 

 

PLAN ZAJ??

 

PEDAGOGIKA STACJONARNA

PEDAGOGIKA I ROK

PEDAGOGIKA II ROK

PEDAGOGIKA III ROK

PEDAGOGIKA IV ROK

PEDAGOGIKA V ROK

 

STOSUNKI MI?DZYNARODOWE STACJONARNE

STOSUNKI MI?DZYNARODOWE I ROK

STOSUNKI MI?DZYNARODOWE II ROK

STOSUNKI MI?DZYNARODOWE III ROK

 

 

WYKAZY PRZEDMIOTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH

 

PEDAGOGIKA-NIESTACJONARNE-2006_2007

PEDAGOGIKA-STACJONARNE-2006_2007

STOSUNKI MI?DZYNARODOWE NIESTACJONARNE

STOSUNKI MI?DZYNARODOWE STACJONARNE

 

 

RAMOWA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2006/2007

 

SEMESTR ZIMOWY

zaj?cia dydaktyczne*

02.10.2006 - 21.12.2006

wakacje zimowe

22.12.2006 - 02.01.2007

zaj?cia dydaktyczne

03.01.2007 - 27.01.2007

sesja egzaminacyjna zimowa

29.01.2007 - 10.02.2007

sesja egzaminacyjna zimowa-poprawkowa

12.02.2007 - 17.02.2007

* 2.11.2006 r. (czwartek) - dzie? rektorski

 

SEMESTR LETNI

zaj?cia dydaktyczne

19.02.2007 - 05.04.2007

wakacje wiosenne

06.04.2007 - 10.04.2007

zaj?cia dydaktyczne**

11.04.2007 - 08.06.2007

sesja egzaminacyjna letnia

09.06.2007 - 22.06.2007

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2007 - 21.09.2007

sesja egzaminacyjna jesienna-poprawkowa

03.09.2007 - 15.09.2007

** 2.05.2007 r. (?roda) - dzie? rektorski

 

 

 

WA?NE ADRESY

WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat studiów stacjonarnych (niestacjonarnych)

ul. G?owackiego 17

10 – 447 Olsztyn

 

Godziny otwarcia dziekanatów:

 

Dziekanat studiów stacjonarnych

(089) 524-62-74

poniedzia?ek -pi?tek: 9.00 – 13.00

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych

(089) 524-62-70

poniedzia?ek -sobota: 9.00 – 13.00

Dy?ury dziekanów:

DZIEKAN WYDZIA?U

prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski

wtorek: 11.00 – 13.00

?roda: 9.00 – 11.00

pi?tek: 8.00 – 10.00

 

PRODZIEKAN - ds. studiów stacjonarnych

dr hab. Ma?gorzata Su?wi??o, prof. UWM

poniedzia?ek: 10.00 – 12.00

czwartek: 10.00 – 12.00

 

PRODZIEKAN - ds. studiów niestacjonarnych

dr Ewa Sikora

czwartek: 10.00 – 12.00

sobota: 10.00 – 12.00

WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat studiów stacjonarnych (niestacjonarnych)

ul. Obitza 1

10 – 725 Olsztyn

 

Godziny otwarcia dziekanatów:

 

Dziekanat studiów stacjonarnych

(089) 524-63-07

poniedzia?ek: 10.00 - 14.00
wtorek: 8.00 -12.00;
czwartek:10.00-14.00
pi?tek: 8.00 -12.00

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych

(089) 524-63-15

wt. - czw.: 9.00-13.00;
pt - sob.: 10.00-13.00

Dy?ury dziekanów:

DZIEKAN WYDZIA?U

dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

poniedzia?ek, ?roda: 7.00 – 10.00

wtorek: 10.00 – 13.00

 

PRODZIEKAN - ds. studiów stacjonarnych

dr Alina Naruszewicz-Duchli?ska

poniedzia?ek: 12.00 – 16.00

wtorek: 12.00 – 16.00

 

PRODZIEKAN - ds. studiów niestacjonarnych

dr Andrzej Korytko

wtorek: 12.00 – 15.00

sobota: 10.00 – 13.00

 

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

(089)523-38-35

 

 

BIBLIOTEKA MCE

 

Czynna od poniedzia?ku do pi?tku

w godz. 8.00 – 15.00

Dy?ury sobotnie

w godz. 8.00-15.00 w dniach 7X ; 4XI ; 2 XII ; 6I

 

Ksi?gozbiór

liczy oko?o 2200 woluminów, g?ównie z takich dziedzin jak:

 • pedagogika
 • ekonomia
 • nauki polityczne
 • historia powszechna
 • gramatyka j?zyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
 • Biblioteka posiada równie? spory zasób ksi??ek niemieckoj?zycznych po?wi?conych historii Braniewa i ca?ej Warmii.

 

ZAPOMOGI

Studenci ubiegaj?cy si? o zapomog?, którzy z przyczyn losowych znale?li si? w trudnej sytuacji materialnej powinni z?o?y? za?wiadczenie w?a?ciwe dla zaistnia?ej sytuacji: (akt urodzenia dziecka, akt zgonu, za?wiadczenie o kradzie?y, za?wiadczenie o po?arze, itp.)

W Pozosta?ych przypadkach wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

 1. Formularz podania o przyznanie zapomogi.
 2. Za?wiadczenie o dochodach rodziców z trzech ostatnich miesi?cy (z zak?adu pracy).
 3. Za?wiadczenia o dochodach z gospodarstw rolnych za ca?y 2005 rok, wydane przez w?a?ciwy Urz?d Gminy.
 4. Za?wiadczenia o wysoko?ci alimentów oraz ?wiadcze? emerytalnych i rentowych z ostatnich 3 miesi?cy.
 5. Za?wiadczenie potwierdzaj?ce utrat? lub nabycie prawa do zasi?ku dla bezrobotnych z Urz?du Pracy.
 6. Za?wiadczenia rodze?stwa o kontynuowaniu nauki.

Komplet dokumentów nale?y sk?ada? w dziekanacie

 

Sk?ad Samorz?du Studenckiego

Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego

w Braniewie 2006/2008

 

1.      Przewodnicz?ca

Kamila Bara?ska – (V P)                            kamilabara?ska@tlen.pl

2.      Wiceprzewodnicz?cy

Kinga Ko?odziej (IV P)                               leila04@interia.pl

Kornel Piotrowski (V P)                             klawiszz@op.pl

3.      Sekretarz

Izabela ?yndul (III P)                                  zydulka@interia.pl

4.      Rzecznik Prasowy

Jolanta Flisi?ska (IV P)                               jolaflisinska@wp.pl

5.      Cz?onkowie

Justyna Celmer (I P)

?ukasz Marciszewki (I P)                            lukas132@interia.pl

Agata Halicka (II P)                                    Agataha@intereia.pl

Tomasz Lewko (II P)                                  tomaszlewko@tlen.pl

Arkadiusz Rachuba (III P)

?ukasz Rarok (II SM)                                 lukasz134@wp.pl

Iwona Radziwonowicz                                blondyneczka_18@buziaczek.pl

Ewa Podgórska (III SM)                            ewunnia103@interia.pl

Magdalena Nisiewicz (III SM)

 

informacj? wytworzono:

MI?DZYNARODOWE CENTRUM EDUKACYJNE W BRANIEWIE

za tre?? odpowiada:

mgr Agnieszka Zakrzewska

data wytworzenia:

15-11-2006 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1270 razy (w tym z UWM 26 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa